Wat doen wij

Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. Voorwaarde voor deelname is wel dat de kinderen ingeschreven staan bij de gemeente Venray. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie:

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Vertrekpunt: inkomen < 120% bijstandsniveau. Wat uw vermogen betreft hanteren wij de vrijlatingsgrens van de Participatiewet.

Voor 2017 gaan wij uit van de volgende gegevens:

  • Maximaal 120% van sociaalminimum
  • Gezin: €1333,78×120%= 1600,54 netto (exl.vak. geld)
  • Alleenstaande ouder: €933,65×120%=1120,38 netto (exl.vak.geld)
  • Vermogensgrens: €11.880

Stap 2: Bemiddeling:

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet:

Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4: Follow-up en nazorg:

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Wie helpen we?

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Wat kan er aangevraagd worden?

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld Venray een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Afhankelijk van de financiële situatie van de lokale Leergeld stichting, kunnen de specifieke vergoedingen per lokale Leergeld stichting verschillen.